HOME‎ > ‎

Kolektivní smlouva 2018

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivní smlouva na rok 2018

 

uzavřená mezi

 

 

 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLOU A STŘEDNÍM ODBORNÝM UČILIŠTĚM,

Hradec Králové, Hradební 1029

zastoupenou ředitelem panem PaedDr. Pavlem Jankovským

 

a

 

Základní organizací odborového svazu KOVO

zastoupenou předsedou panem Josefem Velíkem

a

Základní odborovou organizací odborového svazu ČMOS PŠ

zastoupenou předsedkyní paní Mgr. Hanou Ježkovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Základní ustanovení

1. Účel a obsah

     Účelem a obsahem této kolektivní smlouvy je úprava a určení individuálních a kolektivních vztahů mezi oběma smluvními stranami týkající se sociálních, pracovněprávních, platových a jiných nároků, které je třeba dodržovat a řešit v zájmu oprávněných práv, potřeb a sociálních jistot zaměstnanců.

     Smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance trvale pracující u zaměstnavatele v pracovním poměru, a to na kterémkoliv stálém nebo přechodném pracovišti.

     Pojmem zaměstnavatel se rozumí účastník pracovněprávního vztahu podle § 7 a následujících paragrafů zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

     Pojmem odborová organizace se rozumí Základní organizace odborového svazu KOVO, ČMOS PŠ. Je organizační jednotkou Odborového svazu KOVO a ČMOS PŠ s přiznanou právní subjektivitou. Tyto organizace zaměstnavatel uznává jako zástupce všech zaměstnanců zaměstnavatele a jako partnera při obhajobě práv, oprávněných zájmů a požadavků zaměstnanců. Vykonavatelem právní subjektivity ZO OS KOVO a ZO OS ČMOS PŠ je výbor základní organizace OS KOVO a výbor ČMOS PŠ (v textu dále VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ). Zaměstnavateli budou písemně sdělena jména členů VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ a jakékoliv změny ve složení tohoto orgánu.

 

2. Legislativní soulad

     Při uzavření této kolektivní smlouvy vyšly smluvní strany zejména ze zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání zákonem, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci, zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vždy v platném znění a z pracovního řádu MŠMT.

 

3. Rovné zacházení a zákaz diskriminace

     Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou diskriminovat, pokud jde o oprávněné nároky, vyplývající z této kolektivní smlouvy a pracovní smlouvy, výkonu práce, nikoho ze zaměstnanců, z důvodu pohlaví, rasy, náboženského vyznání, věku, národnosti, či politických názorů.

 

4. Všeobecná ustanovení

     Veškeré kolektivní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci budou řešeny kolektivním vyjednáváním. V případě jeho neús­pěšnosti se řešení sporů řídí ustanoveními zákona o kolek­tivním vyjednávání.

 

5. Rozsah platnosti a účinnost

     Tato smlouva vstupuje v platnost po podpisu smluvních stran a uzavírá se na období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019.

6. Závaznost smlouvy

     Tato kolektivní smlouva (KS) je závazná pro strany, které ji uzavřely i pro jejich případné právní nástupce. Kterákoliv ze stran této smlouvy může navrhnout jednání o změně nebo doplnění této smlouvy.  O návrhu je druhá strana povinna jednat nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení návrhu a druhá strana je povinna odpovědět písemně.

7. Plnění smlouvy

     Při zjištění neplnění KS ze strany zaměstnavatele se za­městnavatel zavazuje v sjednané době závady odstranit a neplnění posuzovat jako neplnění povinnosti odpovědného pracovníka.

     Při zjištění neplnění KS ze strany odborů se odbory zavazují ve sjednané době závady odstranit a informovat zaměstnavatele o důvodech a přijatých opatřeních k nápravě.

 

B. Odměňování zaměstnanců

 

     Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

1. Platový výměr

     Řídí se § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnavatel umožní zaměstnanci nahlížet do právních předpisů, které upravují poskytování platu. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci nejpozději v den nástupu do práce platový výměr.

 

2. Zařazování do platových tříd

Řeší vnitřní platový předpis vydaný ředitelem školy po projednání s VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ.

 

3. Splatnost platu a výplata platu

  Řídí se § 141 až § 144 a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Plat je splatný po vykonání práce, a to k 12. dni v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat nebo některou jeho složkou. Vychází-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je stanoven výplatním dnem nejbližší pracovní den před tímto dnem. Plat je splatný zaměstnancům v těchto termínech i v době čerpání jejich dovolené.

 

4. Oceňování mimořádných podmínek práce

 

a) Plat za práci přesčas (§ 127 zákoníku práce)

     Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

b) Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek (§ 135 zákoníku práce)

     Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.  Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.

 

c) Příplatek za noční práci (§ 125 zákoníku práce)

     Zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

 

d) Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§ 128 zákoníku práce)

     Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek. Ztíženým pracovním prostředím je pracovní prostředí podle § 117 zákoníku práce, věty druhé.

     Vláda stanoví nařízením výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a podmínky pro jeho poskytování. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 5 % částky, kterou stanoví § 111 zákoníku práce, odst. 2, jako základní sazbu minimální mzdy za měsíc.

 

e) Příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 126 zákoníku práce)

    Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

5. Příplatek za vedení

     Řeší vnitřní platový předpis vydaný ředitelem školy dle § 124 zákoníku práce

 

6. Vyplácení nenárokovaných složek platu

    Vyplácení odměn se řídí §134 a 224 odst. 2 zákoníku práce.

     Zaměstnance hodnotí jejich přímí nadřízení vedoucí pracovníci obvykle dvakrát ročně a

     na základě jejich návrhů rozhodne ředitel školy (statutární zástupce ŘŠ) o vyplacení odměn.

     Základními kritérii pro stanovení odměny jsou úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť

     významných pracovních úkolů a vykonávání činností nad rámec běžné pracovní náplně.

 

C. Pracovně právní vztahy

1.  Pracovněprávní vztahy se řídí zásadně zákoníkem práce a ostatními pracovně právními předpisy vždy v  platném znění a závazky přijatými v této kolektivní smlouvě.

 

2.  Zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem pracovní smlouvu nejpozději v den vzniku pracovního poměru. Její obsah se řídí § 33 - 39 zákoníku práce. Pracovní smlouva je vždy ve formě písemné - pokud není uzavírána na dobu kratší než jeden měsíce. Součástí pracovní smlouvy je písemný popis pracovní činnosti, základní práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru ve smyslu § 34 zákoníku práce a délka zkušební doby ve smyslu § 35 zákoníku práce, pokud byla sjednána.

 

3.    Dojde-li po dohodě se zaměstnancem ke změně podmínek sjednaných v pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen uzavřít dohodu o změně pracovního poměru k původní pracovní smlouvě, a to nejpozději ke dni uskutečnění této změny.

4.   Práce přesčas se řídí § 93 zákoníku práce. Souhlasem k vykonání přesčasové práce nad rámec nařízené práce přesčas se rozumí vykonání této přesčasové práce. Práce přesčas nesmí podle odstavce (4), § 93 zákoníku práce překročit v průměru osm hodin týdně po dobu 26 týdnů po sobě jdoucích.

5. Každý zaměstnanec má právo požádat příslušný odborový orgán – VZO OS KOVO nebo VZO OS ČMOS PŠ, o prověření správnosti postupu zaměstnavatele ve všech pracovně právních otázkách, pokud se cítí poškozen.

6.  Každý zaměstnanec je povinen podrobit se prohlídce zdravotního stavu, případně psychologickým a fyziologickým testům, pokud je zaměstnavatel považuje za nezbytné nebo toto vyplývá z právních a jiných předpisů, s ohledem k výkonu určité pracovní činnosti. Zaměstnavatel nesmí uzavřít pracovní smlouvu s uchazečem o zaměstnání dříve, než se uchazeč podrobí vstupním prohlídkám nebo testům.

7.   Zaměstnavatel bude informovat VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ o nově uzavíraných pracovních poměrech. Zaměstnavatel bude informovat o volných pracovních místech na vývěsních tabulích ve škole i na pracovišti odborného výcviku. Zaměstnavatel projedná podání výpovědi pracovníkovi ze strany organizace z důvodů organizačních změn s VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ 30 dnů před podáním výpovědi.

8.    Změny v pracovním řádu budou prováděny po předchozím schválení komisí, které se budou skládat z rovnoměrného zastoupení vedení školy a VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ. Součástí této kolektivní smlouvy je pracovní řád.

9.    Vysílání pracovníků na pracovní cesty se řídí §42 zákoníku práce a § 151-190 zákoníku práce.

 

 

 

10. Ukončení pracovního poměru

a)     Pracovní poměr lze ukončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době dle 48 – 73 a) zákoníku práce.

b)     Zaměstnavatel bude při organizačních změnách spojených s částečnou ztrátou pracovních míst postupovat podle následujících zásad.

  1. Zaměstnavatel usiluje o co nejefektivnější zaměstnanost.
  2. Pracovní místa mohou být kumulována nebo rušena na zák­ladě projednání zaměstnavatele s VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ s nejméně třicetidenním předstihem.

  III.          Zaměstnavatel bude zveřejňovat nabídku volných pracov­ních míst dohodnutým způsobem. Každý zaměstnanec má prá­vo ucházet se o volné pracovní místo u zaměstnavatele ještě předtím, než bude nabídnuto uchazeči o zaměstnání. U volného pracovního místa budou současně uvedeny kvalifikační předpoklady a termín nástupu. 

 

c) Výpovědní doba v případě výpovědi podané ze strany zaměst­navatele z důvodu organizační změny činí dva měsíce. Přitom má zaměstnanec právo kdykoliv v této době ukončit pracovní poměr dohodou.  Zaměstnanci vzniká nárok na vyplacení odstupného, a to ve výši stanovené zákoníkem práce podle doby trvání pracovního poměru.

 

d) V průběhu výpovědní doby na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. a), b), c) zákoníku práce, nebo dohody z týchž důvodů, má zaměstnanec k hledání pracovního místa v každém týdnu výpovědní doby nárok na ½ dne pracovního volna s náhradou mzdy. Zaměstnavatel toto pracovní volno na žádost zaměstnance sloučí.

 

e) Lhůta k informování odborové organizace o zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních, v důsledku kterých dojde k uvolňování zaměstnanců, nesmí být kratší než 30 dní před doručením výpovědi zaměstnanci.

11. Personální záležitosti

 

a) Zaměstnavatel je povinen vytvářet vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností a zaměst­nance zdravotně postižené z důvodu dosavadního výkonu práce u zaměstnavatele.

 

b) Zaměstnavatel umožní zaměstnanci zvyšování kvalifikace a uzavře s ním předem za tímto účelem písemnou dohodu

  1. V případech, je-li zvýšení kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele.
  2. V případech zvyšování či změny kvalifikace z důvodu postižení zaměstnance nemocí z povolání nebo pracovním úrazem.

     V těchto případech poskytne zaměstnavatel pracovní úlevy a hmotné zabezpečení podle příslušných předpisů.

 

c) Zaměstnavatel bude podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků ve smyslu § 24 zákona 563/2004  Sb., o pedagogických pracovnících (školení, kurzy a stáže).

K dalšímu vzdělávání samostudiem přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody; dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna podle věty první. Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna podle věty první. Nevyčerpané volno za školní rok či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká.

 

 

d) Zaměstnancům ucházejícím se o zvýšení kvalifikace mimo okruh zájmů zaměstnavatele budou úlevy při studiu poskytovány po individuálním posouzení perspektivnosti pro organizaci.

 

D. Sociální oblast

 

1.   Pracovní dobu stanoví pracovní řád školy, který je v souladu s pracovním řádem vydaným MŠMT ČR. Pracovní řád je nedílnou součástí této kolektivní smlouvy a stanoví pro všechny zaměstnance SPŠ, SOŠ a SOU pracovní dobu na 40 hod. Pracovní doba je pružná, pracovní řád upřesní konkrétní podmínky pro jednotlivé skupiny pracovníků s ohledem na zákonem předepsanou přestávku na stravu a oddech.

2.   Pracovní doba se řídí § 78-100 zákoníku práce. Zavedení a zrušení pružné pracovní doby projedná zaměstnavatel s příslušnou VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ a bude respektovat týdenní oznamovací povinnost.

3.   Zaměstnavatel umožní pracovníkovi, nebrání-li tomu vážné pracovní důvody, sjednat kratší pracovní dobu.

 

4.   Pracovní volno

 

     a) při trvání pracovního poměru u zaměstnavatele minimálně 22 pracovních dnů má zaměstnanec nárok nad rámec zákoní­ku práce a prováděcích předpisů na placené volno v délce jednoho dne v těchto případech:

         - při úmrtí manžela, manželky, druha, družky, dětí (dětí osvojených nebo v pěstounské péči), dětí manžela, manželky, druha, družky, rodičů vlastních i nevlast­ních, rodičů manžela, manželky, druha, družky, osvojitele, pěstouna, sourozenců, švagra, švagrové.

        - z důvodu vlastní svatby 

        - z důvodu stěhování vlastního bytového zařízení

        - z důvodu narození dítěte.

        Na pracovní volno ani na náhradu mzdy podle těchto ujednání nemá nárok zaměstnanec, který neomluveně zameškal směnu v době tří měsíců před vznikem potřeby pracovního volna.

 

     b) Vyšetření nebo ošetření

  1. Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou zaměstnanec zvolil, a které je bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
  2. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy však přísluší nejvýše za dobu podle písm. I. 
  3. Pracovník přednostně vyhledává ošetření či objednává vyšetření ve zdravotnickém zařízení v době mimo přímé vyučovací povinnosti.

 

     c) Pracovně lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

     I. Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

      II. Zaměstnavatel je oprávněn provést podle § 65 odstavce c) Zákona o nemocenském pojištění 187/2006 Sb. kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dodržuje povinnosti stanovené v § 56 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Kontrolu je oprávněn vykonat přímý nadřízený pracovníka, ředitel školy a osoba pověřená k provedení této kontroly ředitelem školy. Kontrola je nejméně dvoučlenná. K tomuto účelu je zaměstnavatel oprávněn požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a o rozsahu a době povolených vycházek.

O kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se sepisuje písemný záznam, ve kterém se uvede výsledek kontroly. Pokud bylo při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zjištěno porušení tohoto režimu, zasílá zaměstnavatel záznam o kontrole dočasně práce neschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a orgánu nemocenského pojištění.

     d) Doprovod

     I. Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu, a to s náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy.

     II.  Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.

e) Svatba dětí a rodičů

     Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na jeden den k účasti na svatebním obřadu při svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy při svatbě rodiče.

f) Nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

     Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

g) Znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, kterého používá zaměstnanec těžce postižený na zdraví

     Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne zaměstnanci těžce postiženému na zdraví na nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den.

h) Pohřeb spoluzaměstnance

     Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance.

i) Pracovní volno pro odborové jednání

     Zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy v případech účasti zaměstnance na jednání příslušné VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ při projednávání záležitostí spadajících do oblasti spolurozhodování se zaměstnavatelem.  V případě přípravy na toto jednání bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy pouze tehdy, kdy tuto přípravu organizuje, a v případech účasti zástupců odborových organizací ve společných komisích se zaměstnavatelem.

j) Ženy a muži pečující o děti do 15 let

     Všem ženám a mužům samostatně pečujícím o děti do l5 let poskytne zaměstnavatel po dohodě, a na jejich žádost, dva dny pracovního volna bez náhrady mzdy ve školním roce a uhradí zdravotní a sociální pojištění.

 

k) Dovolená

     Způsob čerpání dovolené a náhradního volna zaměstnanců zařazených na pedagogických funkcích s délkou dovolené 8 týdnů se stanovuje následujícím způsobem:

        - o hlavních prázdninách pracovník bude čerpat min. 6 týdnů dovolené

        - pokud v průběhu hlavních (letních) prázdnin zaměstnanec nemá již nárok na dovolenou v délce 4 týdnů, může chybějící část čerpat formou neplaceného volna

     Způsob čerpání dovolené pracovníků zařazených na nepedagogických funkcích se řídí § 211 - 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

 

l) Živelné pohromy

      Zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy v délce nejvýše 5 pracovních dnů na odstranění následků mimořádných událostí (živelné pohromy apod.) na základě souhlasu vedení školy a odborové organizace.

        Pracovní volno je možno poskytnout při trvání hlavního pracovního poměru u zaměstnavatele minimálně 22 pracovních dnů.   Pracovní volno se neposkytuje zaměstnanci, který neomluveně zmeškal směnu v době 3 měsíce před vznikem potřeby pracovního volna.

 

5.   Stravování

     a) Zaměstnavatel umožní zaměstnancům a žákům stravování v průběhu všech směn po dohodě s příslušnou VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ. Stravování bude probíhat v jídelně SPŠ, SOŠ a SOU, zaměstnanci a žáci na pracovišti U Koruny 217 se budou stravovat v jídelně na pracovišti U Koruny.

     b) Důchodcům odcházejícím do důchodu ze SPŠ, SOŠ a SOU a organizací, pro něž je SPŠ , SOŠ a SOU nástupnickou organizací, poskytne zaměst­navatel možnost stravování ve své školní jídelně za cenu sníženou o dotaci z FKSP a částečnou úhradu režijních nákladů.

Cena oběda je stanovena na 41,-Kč

     c) Zaměstnanec platí smluvní cenu hlavního jídla s DPH sníženou o dotaci organizace ve smyslu Vyhlášky o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích řízených územními samosprávnými celky č. 84/2005 Sb., § 6, odstavce 2 a o dotaci z  FKSP tak, že cena jednoho hlavního jídla placená zaměstnancem je stanovena na 21,00 Kč. Cena za večeři je stanovena na 19,00 Kč. Tytéž ceny platí zaměstnanci za oběd v jídelně na pracovišti U Koruny. Zaměstnanci nepřísluší příspěvek na stravování v době čerpání dovolené, nemoci, náhradního volna a na pracovní cestě.

   d) Organizace poskytne zaměstnancům činným u ní na základě dohod konaných mimo pracovní poměr za stejných podmínek jako svým zaměstnancům jedno hlavní jídlo v kalendářním dni. Podmínkou je odpracování 3 hodin v tomto kalendářním dni pro organizaci.

   e) Organizace umožní zaměstnancům, kteří nastupují směnu až po výdeji obědů, odebrání hlavního jídla ještě před nástupem do práce za předpokladu, že v této směně odpracují nejméně 3 hodiny a že jejich případný úraz v tomto čase nemůže být považován za pracovní. Příplatek z FKSP je 7 Kč.

 

 

6.  Sociální zabezpečení

     a) V případě rozvázání pracovního poměru z důvodu organi­začních změn se odkládá splácení půjček z FKSP po dobu jeho nezaměstnanosti (pokud je v evidenci uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce), nejdéle však po dobu jednoho roku.

 

 

7.  Ostatní sociální služby

     a) Zaměstnavatel umožní zaměstnancům docházku na ambulantní lázeňskou léčbu a rehabilitaci, pokud to lékař doporučí.

     b) Zaměstnavatel vyhrazuje zaměstnancům na 4 hodiny týdně tělocvičnu (skupina minimálně 4 zaměstnanců). Zaměstnavatel vyhrazuje zaměstnancům na 6 hodin týdně posilovnu (skupina minimálně 2 zaměstnanců). Rozpis hodin vyhrazení tělocvičny a posilovny bude stanoven na začátku školního roku.

    c) Preventivní lékařské prohlídky jsou u smluvního lékaře bezplatné.

 

8.   Fond kulturních a sociálních potřeb

     a) Zaměstnavatel zřídí pro své zaměstnance FKSP.  Tvorba a hospodaření s FKSP se řídí vyhláškou 114/2002 Sb.  

     b) Čerpání fondu bude upraveno ročním rozpočtem, který je přílohou této smlouvy. 

     c) Čerpání FKSP bude sledováno výborem odborové organizace. Každé čerpání z tohoto fondu bude možné pouze po schválení oprávněným pracovníkem odborové organizace doloženém zápisem z členské schůze nebo datem schválení výborové schůze a následným schválením oprávněným zástupcem organizace.

     d) Krátkodobé půjčky k překlenutí tíživé životní situace se poskytují:

1.  Podle vyhlášky č.  114/2002 Sb., §11, odst. 2, a to pouze ve výjimečných případech. Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou půjčku 20 000 Kč až 30 000 Kč v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního nebo služebního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o půjčce stanoveno jinak.

2. Půjčky na zařízení domu a bytu podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. § 6 pouze odst. a), b)

 Podmínkou poskytnutí půjčky je splacení předchozí půjčené částky.

                                                           Doba splatnosti je:

        12 000,- Kč                                do 12 měsíců

     e) Individuální čerpání finančních příspěvků

S platností od 1. 1. 2018 je stanoven limit čerpání pro zaměstnance v částce 7 200,- Kč. Každý zaměstnanec má možnost z této částky čerpat v nepeněžním plnění na základě objednávky podané ekonomickým úsekem – fakturace se uskutečňuje v plné výši přes školu, doplatek skládá zaměstnanec do pokladny školy.

Čerpání je možno realizovat v následujících oblastech:

-        dětské tábory (faktura)

-        sportovní akce (činnost, vstupné, doprava po předchozím projednání na EÚ)

-        kulturní akce (činnost, vstupné, doprava po předchozím projednání na EÚ)

-        dovolená (faktura)

-        lázně (pouze jako samoplátce, není-li příspěvek zdravotní pojišťovny)

-        příspěvek na penzijní spoření

-        příspěvek na životní pojištění

-        příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě a chřipce

 

  Tento příspěvek náleží zaměstnancům, kteří jsou vedeni ve stavu zaměstnanců ke dni 1. 1. 2017 a jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek. Zaměstnancům pracujícím ve zkráceném pracovním úvazku je příspěvek tvořen poměrnou částí odpovídající velikosti úvazku (velikost úvazku se vypočítává z pracovní smlouvy podle počtu pracovních hodin). Zaměstnancům, kteří nebudou ve stavu zaměstnanců po celý kalendářní rok, náleží poměrná část odpovídající odpracované části roku. Zaměstnancům, kterým bude v průběhu roku 2017 ukončen pracovní poměr pro nadbytečnost, nebude z tohoto důvodu příspěvek krácen. Zaměstnancům, kteří nastoupí do pracovního poměru v průběhu roku 2017, náleží také poměrná část odpovídající odpracované části roku. Evidenci výše příspěvků a stav jejich čerpání povede ekonomické oddělení SPŠ, SOŠ a SOU. Příspěvek se neposkytuje na sportovní soustředění, jazykové a odborné kurzy. Veškeré čerpání osobního účtu bude formou nepeněžního plnění (ekonomický úsek vystaví objednávku a služba bude hrazena fakturou).

Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Na základě smlouvy zaměstnance s penzijním fondem bude zaměstnanci příslušná částka poukázána na jeho účet penzijního spoření vždy v červenci a prosinci aktuálního roku. Zaměstnanec je povinen, v případě zájmu o příspěvek, předat kopii smlouvy na ekonomický úsek. Zde mu bude vydáno potvrzení o příspěvku zaměstnavatele, které předá u svého penzijního fondu. Bližší pokyny jak lze čerpat prostředky FKSP budou předány každému zaměstnanci po přijetí kolektivní smlouvy.

 

9. Finanční dary

1.   Životní a pracovní jubilea

Zaměstnavatel bude přiznávat při příležitosti životních a pracovních jubileích výroční odměny hrazené z  FKSP  za následujících podmínek:

 a) při příležitosti prvního odchodu do starobního nebo invalidního důchodu a plného invalidního důchodu dle odpracovaných let v SPŠ, SOŠ a SOU (počítaje v to i počet let odpracovaných ve státním podniku nebo organizaci, jehož vnitřní jednotkou bylo střední odborné učiliště, pro nějž je právním nástupcem podle § 11a zákona č.171/1990 SPŠ, SOŠ a SOU, obdobně se započítává i počet let odpracovaných ve státních podnicích nebo organizacích, jejichž vnitřní jednotkou byla v SOU a SPV, jejichž právní nástupci byli delimitováni SPŠ, SOŠ a SOU v rámci optimalizace -  dále jen SPŠ, SOŠ a SOU)            Kč 1 500,- až Kč 4 000,-.

 

  b) při životním jubileu 50 let věku finanční odměnu odstupňovanou dle odpracovaných let v SPŠ, SOŠ a SOU v rozsahu Kč 1 500,- až Kč 4 000,-.

 

  c) při příležitosti dosažení výše 25 let celkového zaměst­nání od prvého vstupu do pracovního poměru finanční odměnu dle odpracovaných let v SPŠ, SOŠ a SOU v rozsahu Kč 1 500,- až Kč 4 000,-.

   

 Podmínky pro stanovení výše výroční odměny při délce zaměstnání v SPŠ, SOŠ a SOU:

        do              4 let     -  1 500,- Kč

        4 -             8 let     -  2 000,- Kč

        8 -           15 let     -  3 000,- Kč

        nad          15 let     -  4 000,- Kč

        

  d) při životním jubileu 55 let a 60 let věku finanční odměnu odstupňovanou dle odpracovaných let v SPŠ, SOŠ a SOU v rozsahu Kč 1 000,- až Kč 2 000,-.

     Podmínky pro stanovení výše výroční odměny při délce zaměstnání v SPŠ, SOŠ a SOU:

        do              10 let     -  1 000,- Kč

        10 -           15 let     -  1 500,- Kč

         nad           15 let     -  2 000,- Kč

 

     e) při nepřetržitém pracovním poměru v SPŠ, SOŠ a SOU:

        za 20 let                -  2 000,- Kč

        za 30 let                -  3 000,- Kč

        za 40 let                -  4 000,- Kč

Vznik nároku, oprávněnost a výši těchto finančních požitků předkládá vedení školy a odborové organizaci personální oddělení školy.

       

 

E. Bezpečnost práce

 

1.  Výchova zaměstnanců a žáků

      V oblasti výchovy zaměstnanců a žáků k BOZP bude zaměst­navatel uplatňovat bezpečnostní pokyny SPŠ, SOŠ a SOU.

 

2.   Kontrola

     Zaměstnavatel zabezpečí kontrolu dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů ve spolupráci s odbory nejméně 1x ročně.

 

3.   Zařazování zaměstnanců a žáků

     Zaměstnavatel zajistí, že zaměstnanci a žáci budou zařazeni na práci a pracoviště se zřetelem na jejich zdravotní stav a schopnosti.

 

4.   Úrazy

     Zaměstnavatel je povinen:

     a) přizvat příslušného odborového funkcionáře k šetření pracovního úrazu

     b) vést evidenci všech úrazů, provádět jejich objektivní šetření a účinná opatření k jejich odstranění

     c) zajistit oznámení odborové organizaci

       Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací veškeré odškodnění pracovních úrazů nejdéle do 30 dnů od jejich vzniku.

      d) Zaměstnavatel zajistí, aby po obdržení zprávy o smrtelném pracovním úrazu nebo úrazu

s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů, byl úraz ihned ohlášen inspektorátu bezpečnosti práce

a regionálnímu pracovišti KOVO a ČMOS PŠ, a aby zápisy o výsledku zjištění příčin byly zaslány tamtéž.

 

5.   Osobní ochranné pomůcky

     Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků se upravuje s účinností od 1. 9. 1996 Pokynem č. 1/96 ředitele školy.

 

6.   Komise bezpečnosti práce

     Zaměstnavatel se zavazuje, že vytvoří podmínky pro práci instruktorů OBP.

 

 

F. Postavení odborové organizace

l.   Zaměstnavatel se zavazuje

     a) respektovat právo každého zaměstnance být odborově orga­nizován.

     b) poskytovat odborovým funkcionářům vymezenou pracovněprávní ochranu a zabránit jakékoliv diskriminaci zaměst­nanců pro jejich odborovou práci.

     c) odstraňovat na základě závazného pokynu příslušné VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ závady v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců a žáků zakázat další práce.

     d) zvát k účasti zástupce VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ do komisí a týmů zabývajících se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a do komisí řešících otázky personální, sociální a mzdové problematiky SPŠ, SOŠ a SOU.

     e) informovat VZO OS KOVO a VZO ČMOS PŠ poskytování proměnlivých složek mezd, osobních ohodnocení a odměn.

     f) převádět formou srážky z platu platbu členských příspěvků členů OS KOVO ve prospěch této organizace

    g) poskytnout odborové organizaci z titulu zastupování zaměstnanců na svůj náklad místnosti pro její činnost s nezbytným vybavením a hradit nezbytné náklady na jejich údržbu a technický provoz.

    h) v případě krátkodobého uvolnění zaměstnance na základě rozhodnutí odborové organizace k výkonu jiné odborové činnosti, zejména účasti na schůzích, sjezdech a konferencích a k provedení administrativních a technických činností pro potřeby odborové organizace poskytnout uvedenému zaměstnanci k tomuto účelu pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou platu ve výši jeho průměrného výdělku.

    i) poskytnout zaměstnancům pracovní volno s náhradou platu ve výši jejich průměrného výdělku k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu nejvýše 5 pracovních dnů v kalendářním roce.

 

2.   Odborová organizace a jimi pověřené orgány mají právo předběžného projednávání

     a) při zásadních změnách v zavádění techniky a technologie, při zavádění nových opatření k ochraně života a zdraví při práci a ekologických opatření, týkajících se většího počtu zaměstnanců.

     b) při zřizování zdravotnických, kulturních, školicích, rehabilitačních, sportovních, sociálních, rekondičních a rekreačních zařízení, kde je zaměstnavatel zřizovate­lem nebo provozovatelem.

     c) při šetřeních prováděných organizací zaměstnavatele, jeho dozorčími nebo kontrolními orgány, pokud toto šetření provádějí orgány jiné, předá zaměstnavatel příslušným odborovým orgánům zprávy o zahájení, výsledcích a závě­rech takových šetření.

3.   Odborová organizace a jimi pověřené orgány mají právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a závodního stravování.

4.   Odborová organizace se zavazuje, že bude respektovat záměry zaměstnavatele, mající za cíl prosperitu, technický a ekonomický rozvoj, organizace zaměstnavatele, pokud realizace těchto záměrů nebude v rozporu s příslušnými zákony a touto kolektivní smlouvou.

5.  Zaměstnavatel bude dodržovat ochranu odborových funkcionářů, jak vyplývá z platných předpisů.

 

G. Závěrečné ustanovení

 

1.     Kolektivní smlouva je závazným právním dokumentem. Obě smluvní strany se zavazují k důslednému dodržování všech jejích ustanovení.

2.   Kolektivní smlouva nabývá účinnosti dnem schválení veřejnou schůzí.          

3.     Přílohou této kolektivní smlouvy je přehled práv odborového orgánu na projednání, spolurozhodování, kontrolu a informace dle znění zákoníku práce.

           

V Hradci Králové 7. 2. 2018

 

 

 

 

      Josef Velík                                  Mgr. Hana Ježková                           PaedDr. Pavel Jankovský

předseda ZO OS KOVO            předsedkyně VZO ČMOS PŠ                           ředitel školy

 

               

Ċ
Libor Karban,
28. 6. 2018 1:46
Comments