Aktivity‎ > ‎Naše projekty‎ > ‎

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746

Aktuálně

34. až 35.  kontrolní den

Kontrolní dny č. 34 a č. 35 byly posledními kontrolními dny této stavby. Kontrola se zaměřovala především na dokončovací práce vzduchotechniky, upozorňovalo se na zjištěné nedostatky na elektro instalaci. Zhotovitel byl vyzván, aby začal kompletovat doklady potřebné k předání stavby a ke kolaudaci. Teď se sejdeme 25. 10., kdy nám zhotovitel předá celou stavbu k užívání. Druhé patro nám bylo v předstihu předáno 30.9.  a v současné době tam již probíhají dokončovací práce, které provádějí naši žáci pod vedením učitelů odborné výchovy.30. až 32.  kontrolní den

Prázdninové kontrolní dny 30. až 32. se zabývaly kontrolou provádění závěrečných prací, jako je dokončení montáže elektrorozvodů, montáže vzduchotechniky, byly prováděny malby a nátěry. Nový dílenský areál bude od září postupně předáván škole. V první části předá dodavatel stavby v polovině září všechny prostory, kde se bude provádět praktická výuka elektro oborů, oborů informačních technologií a průmyslové ekologie.  Zbytek rekonstruovaných dílen by měl být předán na konci října tohoto roku.
27. až 29.  kontrolní den

Kontrolní dny 27 až 29 se nesly ve znamení dodělávání rozvodů a elektroinstalací, montáži vzduchotechniky, montáží podhledů SDK, provádění obkladů a dlažeb. Ve všech místnostech probíhají malby a nátěry stěn a stropů, bylo dokončeno ústřední topení . Finišuje se na obkladech fasády. Pokračuje se v pokládce dlažeb na chodbách.  25. a 26.  kontrolní den

Prováděné práce – zateplování fasády a lepení obkladu, montáže rozvodů a instalací, montáž vzduchotechniky, provádění obkladů a dlažeb v místnostech sociálního zařízení a pokračování na montáži výtahu. Firma Valc je v předstihu s pracemi vůči harmonogramu a vše směřuje k tomu, že bude stavba předána k užívání dříve než je plánováno v harmonogramu.
24.  kontrolní den

Hlavní zprávou kontrolního dne č. 24 byla zpráva ředitele firmy Valc, že stavba bude ukončena v předstihu minimálně o 1 měsíc. V patře stavby jsou hotové vnitřní omítky, pracuje se na montáži sádrokartonu a to jak v přízemí, tak i v patře. Vnější plášť má hotovu tepelnou izolaci a provádí se příprava pro lepení obkladních pásků. Připravuje se též montáž výtahu.21. - 22.  kontrolní den

Na kontrolních dnech č. 21 a 22 byla stavba ve fázi provádění vnitřních omítek, včetně štukování. Byly opravovány podklady pro zateplení fasády, hodně pokročila montáž elektroinstalací a montáž vzduchotechniky. V přízemí započala montáž sádrokartonových podhledů, začínají se dělat omítky ve výtahové šachtě. Problémy jsou pouze na chodbě v 1. podlaží s podhledy, protože nejsou vyjasněna protipožární opatření. Projektant dostal za úkol problém urychleně vyřešit.
17. - 19.  kontrolní den

Poslední 3 kontrolní dny se zabývaly především montáží kročejových izolací podlah v 1. patře, pokračováním betonáže podlah, montážními pracemi sanity. Byla vybrána dlažba do dílen v přízemí, vinylová podlaha do dílen elektrotechniky. Dále byla dohodnuta úprava dveří z chodby na únikové schodiště a úprava stávajícího zábradlí schodiště. Vzhledem k počasí se zastavily veškeré práce na střeše. Byly započaty elektroinstalační práce. Konečně započaly práce na výstavbě výtahové šachty.


16. kontrolní den


Šestnáctý kontrolní den nástavby školních dílen probíhal ve znamení prošetření stavu prací na stavbě. Byly dokončeny všechny práce na střešní konstrukci, včetně montáže všech světlíků. Dále byly osazeny všechny dveřní zárubně, byla zahájena montáž hrubých rozvodů sanita, byl vybrán z předložených vzorků keramický obklad fasády. Jelikož je zatím příznivé počasí, pokračovalo se v betonáži podlah v patře budovy.

15. kontrolní den


Kontrolní den č. 15 se zabýval:

-          Vyzdíváním atikového zdiva 3 NP.

-          Vyzdíváním obvodových stěn 3 NP, je dokončeno.

-          Vyzdíváním příček 2 NP, je dokončeno.

-          Vyrovnávacím potěrem na střešních panelech.

-          Montáží střešního pláště

-          Montáž světlíků v rámci střechy.

-          Odvozem tříděné suti a odpadu na skládky.

14. kontrolní den


Na kontrolním dnu se řešily více práce vzniklé s vyrovnáváním stropních panelů, projektant předal zhotoviteli změnu projektové dokumentace strojovny výtahu. Stavba šla v posledních čtrnácti dnech hodně dopředu. Je kompletně zastřešená celá budova, částečně je již položená i střešní izolace. V celé budově jsou téměř hotové i příčky.
13. kontrolní den


Třináctý kontrolní den stavby se zabýval především zahájením montáže trapézových plechů tvořících střešní plášť, dále pak demontáží tzv. „Boletických panelů“, které jsou nebezpečným odpadem, vyžadují již při demontáži specifické postupy a odbornou likvidaci.
Kontrolováno bylo vyzdívání atikového zdiva 3 NP, vyzdívání obvodových stěn 3 NP. Práce na stavbě pokračují zahájením montáže střešního pláště, a to včetně svodů dešťové kanalizace. Průběžně se též likviduje tříděná suť a odpad odvozem na skládky.12. kontrolní den


Běhen dnešního kontrolního dne se řešily možnosti vyrovnání podlah a zdiva v patře budovy, dále bylo konstatováno, že je nutno přizvat statika, aby znovu posoudil způsob podepření kovové stavební konstrukce. Bude také nutno zajistit temperování stávajících prostor stavby. Je to z důvodů stavebních úprav i z důvodů zajištění příznivých teplotních podmínek pro strojní zařízení školy, které zůstalo na stavbě.
11. kontrolní den


Kontrolní den stavby č.11 se zabýval především řešení vstupů pro vzduchotechniku, dilatací podlah pomocí polystyrenu a vyřešením zábradlí u vstupu do horní chodby. Také bylo domluveno kudy povede rozvod topení v přízemí. Důležité je, že dodavatel stavby zatím dodržuje časový harmonogram.

První dodávka vybavení dílen


V rámci projektu nástavby odborných dílen byly zakoupeny dvě pracoviště pro tělesně hendikepované žáky. Ač právě probíhá stavba, dva výškově nastavitelné měřící stoly pro elektroniky byly dodány již 29. srpna 2018. Do dokončení stavby tak budou využívány na stávajících pracovištích výuky elektroniky. Po dokončení stavby pak budou umístěny do bezbariérových dílen dle plánu.
8. kontrolní den


Podle plánu začala vestavba stropních panelů, jedna strana je dokončena, druhá by měla být hotova během příštího týdne. Bylo též dokončeno odbourávání vnějších keramických obkladů.
7. kontrolní den


Tento kontrolní den se řešily problémy se sundáním panelů tvořící strop dílen. Ty je potřeba  odstranit, aby bylo možno uskutečnit vestavbu snížených stropů. Panely musely být doslova vyřezány a po částech odstraněny pomocí jeřábu. Tak důkladně byly zabetonovány při stavbě stávajících dílen v roce 1989. Samotná vestavba horních dílen započne 15.8.2018

6. kontrolní den


V pořadí 6. kontrolní den se uskutečnil 25. července 2018, kdy  bylo konstatováno, že i přes několik problémů, které se objevily až při realizaci rekonstrukce, stavba pokračuje podle časového harmonogramu. Dodavatel stavby se v této fázi soustředí na vytvoření sloupů a záchytných systémů, které budou držet stropy v dílnách, kde se stropy částečně snižují, aby vytvořily v patře nová dílenská pracoviště pro elektrotechniku.

Dne 16.5.2018 se uskutečnil kontrolní den stavby, kterého se zúčastnili 2 zástupci dodavatele stavby, 2 zástupci naší školy, 1 zástupce CIRI, stavební dozor a 3 zástupci KHK. Pracovní schůzku vedl stavební dozor pan Ing. Táborský, který rozdělil úkoly všem zúčastněným stranám. Pak následovala prohlídka stavby vedená zástupcem dodavatele stavby panem Holubem. Na stavbě v této době probíhají bourací práce.

Dlouho očekávaná událost začátku rekonstrukce dílenského areálu na odloučeném pracovišti v Hradecké ulici je tady. Dne 9.5. 2018 byl areál slavnostně předán dodavateli stavby firmě VALC s.r.o., zastoupené ředitelem firmy panem Ing. Pavlem Valcem. Za školu byl přítomen slavnostnímu aktu ředitel školy pan PaedDr. Pavel Janovský a zástupce ředitele pan Bc. Karel Kubza. Královéhradecký kraj zastupovala náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martina Berdychová a radní pan Mgr. Václav Řehoř. Dále byli přítomni za KHK pan Ing. Václav Nýč, za CIRI paní Ing. Lenka Bacovská a Mgr. Nikola Vargová.

Dalšími milými hosty byli zástupci tisku a rozhlasu. Všichni přítomní byli rádi, že se rekonstrukce po dlouhých odkladech konečně rozbíhá a popřáli firmě VALC, aby stavbu zdárně dokončila a předala za 18 měsíců t.j. 31.10. 2019 naší škole k užívání.