Naše projekty‎ > ‎

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746

Aktuálně14. kontrolní den


Na kontrolním dnu se řešily více práce vzniklé s vyrovnáváním stropních panelů, projektant předal zhotoviteli změnu projektové dokumentace strojovny výtahu. Stavba šla v posledních čtrnácti dnech hodně dopředu. Je kompletně zastřešená celá budova, částečně je již položená i střešní izolace. V celé budově jsou téměř hotové i příčky.
13. kontrolní den


Třináctý kontrolní den stavby se zabýval především zahájením montáže trapézových plechů tvořících střešní plášť, dále pak demontáží tzv. „Boletických panelů“, které jsou nebezpečným odpadem, vyžadují již při demontáži specifické postupy a odbornou likvidaci.
Kontrolováno bylo vyzdívání atikového zdiva 3 NP, vyzdívání obvodových stěn 3 NP. Práce na stavbě pokračují zahájením montáže střešního pláště, a to včetně svodů dešťové kanalizace. Průběžně se též likviduje tříděná suť a odpad odvozem na skládky.12. kontrolní den


Běhen dnešního kontrolního dne se řešily možnosti vyrovnání podlah a zdiva v patře budovy, dále bylo konstatováno, že je nutno přizvat statika, aby znovu posoudil způsob podepření kovové stavební konstrukce. Bude také nutno zajistit temperování stávajících prostor stavby. Je to z důvodů stavebních úprav i z důvodů zajištění příznivých teplotních podmínek pro strojní zařízení školy, které zůstalo na stavbě.
11. kontrolní den


Kontrolní den stavby č.11 se zabýval především řešení vstupů pro vzduchotechniku, dilatací podlah pomocí polystyrenu a vyřešením zábradlí u vstupu do horní chodby. Také bylo domluveno kudy povede rozvod topení v přízemí. Důležité je, že dodavatel stavby zatím dodržuje časový harmonogram.

První dodávka vybavení dílen


V rámci projektu nástavby odborných dílen byly zakoupeny dvě pracoviště pro tělesně hendikepované žáky. Ač právě probíhá stavba, dva výškově nastavitelné měřící stoly pro elektroniky byly dodány již 29. srpna 2018. Do dokončení stavby tak budou využívány na stávajících pracovištích výuky elektroniky. Po dokončení stavby pak budou umístěny do bezbariérových dílen dle plánu.
8. kontrolní den


Podle plánu začala vestavba stropních panelů, jedna strana je dokončena, druhá by měla být hotova během příštího týdne. Bylo též dokončeno odbourávání vnějších keramických obkladů.
7. kontrolní den


Tento kontrolní den se řešily problémy se sundáním panelů tvořící strop dílen. Ty je potřeba  odstranit, aby bylo možno uskutečnit vestavbu snížených stropů. Panely musely být doslova vyřezány a po částech odstraněny pomocí jeřábu. Tak důkladně byly zabetonovány při stavbě stávajících dílen v roce 1989. Samotná vestavba horních dílen započne 15.8.2018

6. kontrolní den


V pořadí 6. kontrolní den se uskutečnil 25. července 2018, kdy  bylo konstatováno, že i přes několik problémů, které se objevily až při realizaci rekonstrukce, stavba pokračuje podle časového harmonogramu. Dodavatel stavby se v této fázi soustředí na vytvoření sloupů a záchytných systémů, které budou držet stropy v dílnách, kde se stropy částečně snižují, aby vytvořily v patře nová dílenská pracoviště pro elektrotechniku.

Dne 16.5.2018 se uskutečnil kontrolní den stavby, kterého se zúčastnili 2 zástupci dodavatele stavby, 2 zástupci naší školy, 1 zástupce CIRI, stavební dozor a 3 zástupci KHK. Pracovní schůzku vedl stavební dozor pan Ing. Táborský, který rozdělil úkoly všem zúčastněným stranám. Pak následovala prohlídka stavby vedená zástupcem dodavatele stavby panem Holubem. Na stavbě v této době probíhají bourací práce.

Dlouho očekávaná událost začátku rekonstrukce dílenského areálu na odloučeném pracovišti v Hradecké ulici je tady. Dne 9.5. 2018 byl areál slavnostně předán dodavateli stavby firmě VALC s.r.o., zastoupené ředitelem firmy panem Ing. Pavlem Valcem. Za školu byl přítomen slavnostnímu aktu ředitel školy pan PaedDr. Pavel Janovský a zástupce ředitele pan Bc. Karel Kubza. Královéhradecký kraj zastupovala náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martina Berdychová a radní pan Mgr. Václav Řehoř. Dále byli přítomni za KHK pan Ing. Václav Nýč, za CIRI paní Ing. Lenka Bacovská a Mgr. Nikola Vargová.

Dalšími milými hosty byli zástupci tisku a rozhlasu. Všichni přítomní byli rádi, že se rekonstrukce po dlouhých odkladech konečně rozbíhá a popřáli firmě VALC, aby stavbu zdárně dokončila a předala za 18 měsíců t.j. 31.10. 2019 naší škole k užívání.